Subregión Pod Bradlom - cykloturistika, cyklotrasy, športovanie, turistika, ubytovanie, história, penzióny, Brezová pod Bradlom, Bukovec, Chvojnica, Košariská, Podkylava, Polianka, Priepasné, Vrbovce

 
Rýchly prehľad
Blog
16.11.2017

Naša činnosť v rokoch 2007 – 2017

Na začiatku bol projekt.
Občianske združenie P10 realizovalo projekt rozvoja nášho cezhraničného regiónu. Rozhodujúcim výsledkom projektu bola Analýza a stratégia rozvoja turizmu. Súčasťou stratégie bol aj cieľ založiť združenie obcí.
Po decentralizácii v roku 2001 v zmysle Zák. č. 416/2001 Z.z., prešli kompetencie z orgánov štátnej správy na obce. Vznikol tak nový systém financovania obcí, ktorý začal platiť od 1. 1. 2005.
Následne sa stala samospráva rozhodujúcim garantom rozvoja obcí a miest.

Pre realizáciu väčších regionálnych projektov bol nevyhnutný vznik zastrešujúcej organizácie – združenia, ktorá by mohla rozvoj realizovať. Takisto bolo dôležité, aby bol vopred k dispozícii projekt ktorý osloví a v ktorom sa členovia združenia budú môcť realizovať. Dňa 11. 4. 2007 bolo v Brezovej pod Bradlom zakladajúce zhromaždenie starostov, na ktorom vzniklo Združenie obcí subregión Pod Bradlom. Toto združenie bolo následne potvrdené krajským úradom. Založením nového združenia sa otvorili nové možnosti. V zmysle schválených základných dokumentov sa začala príprava veľkého projektu, ktorého realizácia bola orientovaný na Operačný program cezhraničnej spolupráce INTERREG SK – CZ.
Náplňou tohto projektu bol návrh a realizácia cyklotrasy, ktorá prepojí Slovensko s Moravou. Pôvodný návrh cyklotrasy z Analýzy a stratégie – Prekročiť chotár, sa zmenil na nový – 4CYKLOREGIO.

Projekt 4CYKLOREGIO mal široký záber. Jeho cieľom nebola len výstavba cyklotrasy, ale predovšetkým vznik a rozvoj infraštruktúry vidieckeho cestovného ruchu. Súčasťou projektu boli aktivity na iniciovanie i podporu výstavby nových penziónov, rekonštrukcie miestnych komunikácií, ako i celý rad propagačných aktivít v oblasti vidieckeho cestovného ruchu.
V roku 2007 sme začínali našu činnosť bez skúseností, partnerov za hranicami ako i s pochybnosťami, či dokážeme hneď na začiatku realizovať tak rozsiahly cieľ, ako bol projekt 4CYKLOREGIO.
Zo začiatku nám veľmi pomohla realizácia prvého projektu združenia s názvom SPERA. Bola to exkurzia po realizovaných cyklotrasách južnej Moravy, ktorú členovia združenia absolvovali v lete 2008. Osobne sme sa mohli presvedčiť, že cyklotrasy významne prispievajú k rozvoju cestovného ruchu. Konkrétnym výsledkom tohto projektu bol podpis memoranda o spolupráci s našimi partnermi na Morave o príprave a realizácii projektu 4CYKLOREGIO.
Súčasťou prípravy bol rad seminárov pre členov združenia i partnerov, najmä z oblasti vidieckeho cestovného ruchu.
Projekt 4CYKLOREGIO bol v roku 2008 schválený a jeho realizácia sa uskutočnila v roku 2009. Vznikla nová cyklotrasa z Brezovej pod Bradlom do Hodonína. Vybudovali sme nové cyklochodníky (Brezová – Košariská, Polianka – Pokrivníky, Kamenec) a infraštruktúru cyklotrasy. Trasa bola cieľavedome navrhnutá tak, aby podporila výstavbu i rozvoj nových penziónov.

V rokoch 2010 – 2015 sme svoju činnosť orientovali na prehĺbenie, skvalitnenie a rozšírenia našich aktivít, ktoré boli zamerané na vytvorenie osobitnej destinácie vidieckeho cestovného ruchu – kraj slivkových samôt. Projekty boli zamerané na rozvoj infraštruktúry prostredníctvom rekonštrukcie celého radu miestnych komunikácií. Zorganizovali sme množstvo podujatí orientovaných na naše kultúrne dedičstvo (otvorenia turistických sezón, Noc Pod Bradlom, Karmina, atď.). V tomto období sme úspešne realizovali ďalšie projekty – Partnerstvo v subregióne Pod Bradlom, Partnerstvo v subregióne Pod Bradlom – penzióny, vďaka ktorým sme sa zúčastnili veľtrhov cestovného ruchu v Brne a v Bratislave. Vznikla nová webowá stránka združenia www.podbradlom.sk
V rámci uvedených projektov sme pripravili a vydali rad propagačných publikácií, za ktoré sme v roku 2012 obdržali ocenenie Najlepší propagačný materiál 2011. Boli sme pri tom, kedy sa z našej iniciatívy pripravili projekty rekonštrukcie miestnych komunikácií na cyklotrase 4CYKLOREGIO v obciach Bukovec, Košariská, Priepasné, Polianka a Chvojnica. Žiadateľmi projektov boli uvedené obce, realizovali sa prostredníctvom PPA Trenčín.
Taktiež sme sa podieľali spoluúčasťou na celom rade projektov, ktoré boli orientované na kultúrne dedičstvo nášho regiónu v oblasti histórie, regionálnych produktov a vidieckeho cestovného ruchu.

V rokoch 2016-2017 sme sa cieľavedome pripravovali na nový, veľký projekt rozvoja cestovného ruchu s názvom Cyklotrasa MODRÁ. Cieľom projektu je prepojenie Považia a Pomoravia – z Piešťan do Strážnice. I preto sme rozšírili svoje rady a do združenia vstúpili noví členovia mesto Vrbové a obec Prašník. Príprave projektu sme venovali veľkú pozornosť, zorganizovali sme viacero stretnutí s našimi cezhraničnými partnermi – Mikroregion Strážnicko a Mikroregion Horňácko. V projekte Cyklotrasa MODRÁ sme v pozícii vedúceho partnera.

Pri rekapitulácii našej desaťročnej činnosti je treba uviesť, že celý rad aktivít sme mohli uskutočniť len a len preto, že sme mali dobrých partnerov, ktorí nám ochotne pomohli. Za pomoc i dobrú radu ďakujeme:

Vojtechovi Bártekovi, riaditeľovi Baťovho kanála ops.
Ivanovi Bzdúškovi, predsedovi MAS Kopaničiarsky región
Milane Grauovej, dlhoročnej starostke mesta Hodonín,
Dušanovi Havranovi, fotoštúdio Havran
Jurajovi Hlatkému, Matúšovo kráľovstvo s.r.o.
Ivanovi Kotzigovi, penzión U Juhása Košariská
Emílii Krajčiovej, riaditeľke DexiaBanky Brezová
Milanovi Michaličkovi, MVL Štefánek, s.r.o
Vojtovi Tĺčikovi, Agropenzión Podkylava


Ján Valihora
manažér Združenia obcí subregión Pod Bradlom

Vystavené pod (kategória): Cykloturistika, Obce, Penzióny, Subregión
Filter / Kategórie